Vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og stiftelsesår.

 

Foreningens navn er Haderslev Badmintonklub med hjemsted i Haderslev kommune.

Foreningen blev stiftet den 11. oktober 1935.

 

§ 2 Formål

 

Foreningens formål er: 

  1. - at udbrede kendskab og interesse for at dyrke badminton.
  2. - at stimulerer til et højt aktivitetsniveau såvel sportsligt som socialt, og give alle medlemmer mulighed for at deltage i så mange af disse aktiviteter som muligt.

- at arbejde for ligeværdigt for både bredden og eliten.

 

§ 3 Medlemskab af organisationer

 

Foreningen er medlem af DBF og DGI.

 

§ 4 Medlemmer

 

4.1            

Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer. Som medlemmer kan optages enhver, som interesserer sig for foreningens anliggender, og som er villig til at
overholde foreningens vedtægter og bestemmelser, samt betale de for foreningens fastlagte kontingenter m.v. Passive medlemmer kan deltage i alle foreningen sociale arrangementer.


4.2
Indmeldelse kan ske til træneren eller ledelsen af den afdeling, hvor det nye medlem hører til.

Indmeldelsen skal ske på klubbens normale indmeldelsesblanket.

 

4.3

Bestyrelsen kan udelukke et medlem når særlige forhold giver anledning hertil. Det pågældende medlem har ret til at fremføre sit forsvar over for bestyrelsen. Medlemmet kan anke afgørelsen til førstkommende generalforsamling.

 

4.4

I de tilfælde hvor udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem ret til at være tilstede ved behandlingen af dette punkt, og ret til at fremføre sit forsvar. Udelukkelse besluttet af en generalforsamling sker ved almindelig flertal.

 

4.5

Spørgsmål om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen for
generalforsamlingen.

 

4.6

Et medlem der er udelukket ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages igen ved en vedtagelse på en ny generalforsamling.

 

4.7

Eksklusion af bestyrelsesmedlemmer kan kun finde sted på en generalforsamling.

 

4.8

Som æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne medlemmer, der gennem en længere årrække
har virket for foreningens gavn og trivsel.

 

4.9

Udmeldelse skal ske skriftligt til ledelsen af den afdeling medlemmet hører til eller til
foreningens formand.

 

§ 5 Kontingent

 

5.1

Kontingentets størrelse og betaling fastsættes for et år af gangen af den til enhver tid
siddende bestyrelse.

 

5.2

Medlemmer der er i Kontingentrestancer udover 3 mdr. kan af bestyrelsen, med mindst 14
dages skriftligt varsel, ekskluderes.

 

5.3

Inden et udelukket medlem pga. kontingensrestance igen kan optages som medlem skal
den tidligere gæld være betalt. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vedtage at genoptagelsen kan ske ved indbetaling af et særligt gebyr.

 

§ 6 Foreningens ledelse

 

6.1

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i foreningen. Generalforsamlingen er åben for alle.

 

6.2

Stemmeberettiget er alle aktive medlemmer i foreningen der er fyldt 15 år, mens passive
medlemmer skal være fyldt 18 år. En af forældrene til barn/børn under 15 år kan stemme på Deres barn/børns vegne. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet er anført i disse vedtægter.

 

6.3

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år, samt forældre til medlemmer under 18 år. valgbar til udvalg er ethvert udvalg der er fyldt 15 år samt forældre til børn under 15 år. Bestyrelsen kan dog i forbindelse med nedsættelse af udvalg i særlige tilfælde dispensere fra disse krav.

 

6.4

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der konstaterer forsamlingens lovlighed og leder
forhandlingerne. Dirigenten kan tillade ikke – medlemmer taletid og bestemme afstemningsmåde. Dog skal afstemning ske skriftligt, når mindst 3 stemmeberettigede medlemmer forlanger dette. Endvidere skal afstemning om udelukkelse ske skriftligt.

 

6.5

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse. Der vælges 5
medlemmer. Valget gælder for 2 år. 3 medlemmer afgår ved den ordinære generalforsamling på lige årstal. 2 medlemmer afgår på ulige årstal. På den ordinære generalforsamling vælges 3 suppleanter til bestyrelsen for 1 år. I bestyrelsen deltager formænd for udvalg efter behov, såfremt de ikke er medlem af bestyrelsen. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøderne.

 

6.6

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 dage efter generalforsamlingen, med formand,
næstformand, kasser og sekretær. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og fastlægger forretningsorden for den ordinære administration af foreningen. Bestyrelsen fører protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder. Bestyrelsen kan anvende lønnet og ulønnet medhjælp til foreningens aktiviteter.

 

6.7

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til undersøgelse eller varetagelse af specielle
ønsker og behov. Bestyrelsen vælger en formand for disse udvalg. Retningslinierne for arbejdet i underudvalg fastsættes af bestyrelsen, som sikrer, at arbejdet er foreneligt med vedtægter og bestemmelser. Der skal dog i klubben altid være et ungdomsudvalg (UU) og et seniorudvalg (SU).

 

6.8

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgående forpligtigelser. For disse hæfter alene foreningen med sin formue.
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtigelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 7 Regnskab og revision

 

7.1

Kassereren er pligtig til at udføre et specificeret regnskab over klubben indtægter og udgifter samt til enhver tid at give bestyrelsen oplysninger om klubben økonomiske stilling.

 

7.2

Regnskabsåret går fra den 1. april til den 31. marts. Resultatopgørelsen og status skal
indleveres til revision senest 4 dage før generalforsamlingen og i revideret form fremlægges denne.

 

7.3

Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer til at varetage revisionen. Disse vælges for 1 år af gangen.

 

§ 8 Generalforsamling

 

8.1

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Indkaldes sker med mindst 10 dages varsel med angivelse af dagsorden, og skal meddeles medlemmerne via klubbens hjemmeside samt indbydelse via e-mail til medlemmerne, som har opgivet mailadresse.

 

8.2

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter.

                 Pkt. 8.2.2    Valg af dirigent.

                 Pkt. 8.2.2    Formandens beretning.

                 Pkt. 8.2.3    Fremlægges af det reviderede regnskab og det nye budget.

                 Pkt. 8.2.4    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

                 Pkt. 8.2.5    Valg af revisorer.

                 Pkt. 8.2.6    Indkomne forslag.

                 Pkt. 8.2.7    Evt.

8.3

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

8.4

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 

8.5

Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til en hver tid indkaldes af bestyrelsen, og ska indkaldes når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt, sammen med et forslag til dagsorden, har anmodet herom. Bekendtgørelse og varsling som under § 8.1.

 

§ 10 Foreningens ophør

 

Opløsningens af foreningen kan kun bestemmes på en til formålet særlig indkaldt generalforsamling. En vedtagelse af et sådant forslag kræver, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for forslaget. Er ovennævnte antal medlemmer ikke til stede, sammenkaldes til en ny generalforsamling med samme tema på dagsordenen. Beslutning om ophævelse kan da ske, når ¾ af de fremmødte temmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Er foreningen i besiddelse af kapital vedtager generalforsamlingen samtidigt, hvorledes kapitalen skal anvendes.

 

Vedtaget på generalforsamling d. 25. april 2012.

 

Erstatter alle tidligere love og vedtægter i Haderslev Badmintonklub 

Kontakt

Haderslev Badmintonklub
v/formand Bo B. Jørgensen, Parkvej 39
6100 Haderslev

Find vej: Kørselsvejledning